Hjem
Skolens styre

Skolens styre

Styret er det øverste juridiske organ ved skolen. (Se vedtekter)
Styrets lovpålagte oppgaver er beskrevet i Friskoleloven § 5-2.

Stiftelsens styre består av 8 medlemmer:

 • Fire medlemmer valgt av skolens kollegium, minst to skal være medarbeidere ved skolen. Personer med lederfunksjoner i skolen kan ikke være styremedlemmer.
 • Tre medlemmer valgt av skolens foreldreforening, minst to skal ha barn ved skolen.
 • Medlemmene valgt av skolens kollegium og medlemmene valgt av skolens foreldreforening velger styreleder som styrets åttende medlem. Leder velges med 4/7 flertall av de syv medlemmene. Styreleder kan ikke være forelder/foresatt eller ansatt ved skolen.

I tillegg har disse møte- og talerett:

 • daglig leder
 • 1 fra elevrådet
 • 1 fra FAU
 • 1 representant for undervisningspersonalet ved skolen
 • 1 representant for andre ansatte ved skolen
 • 1 kommunal representant

Styrets myndighet:

 • Ansette daglig leder
 • Ansvar for skolens økonomi og bygningsmasse
 • Ansvarlig for at det drives steinerpedagogikk på skolen

Vedtekter for skolens styre og stiftelse

Revisjon 29. mai 2017 (Opprinnelig vedtatt 21.januar 1984)

 1. Stiftelsens navn
  Stiftelsens navn er Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden.
 2. Formål
  Stiftelsen er en selveiende og selvforvaltende allmennyttig stiftelse. Dens formål er å drive Rudolf Steinerskolen Nesodden innenfor friskoleloven og etter godkjente læreplaner, samt etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser og idégrunnlag. Stiftelsen eier skolens grunn og bygninger og eier og driver skolefritidsordningen (SFO).
 3. Grunnkapital
  Stiftelsens grunnkapital er kr 10.000.
 4. Stiftelsens styres sammensetning, konstitusjon og beslutningsdyktighet
  1. Stiftelsens styre består av åtte medlemmer:
   • Fire medlemmer valgt av skolens kollegium, minst to skal være medarbeidere ved skolen. Personer med lederfunksjoner i skolen kan ikke være styremedlemmer, jf. styreinstruksen.
   • Tre medlemmer valgt av skolens foreldreforening, minst to skal ha barn ved skolen.
   • Medlemmene valgt av skolens kollegium og medlemmene valgt av skolens foreldreforening velger styreleder som styrets åttende medlem. Leder velges med 4/7 flertall av de syv medlemmene. Styreleder kan ikke være forelder/foresatt eller ansatt ved skolen.
  2. Det velges ett varamedlem for representantene valgt av skolens kollegium og ett varamedlem for representantene valgt av skolens foreldreforening.
  3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skal skje på grunnlag av demokratiske prinsipper og i henhold til fastsatte retningslinjer.
  4. Det bør tilstrebes god fordeling mellom kjønnene.
  5. Funksjonstiden er to år. Unntaksvis kan styremedlemmer velges for ett år. Valg bør gjøres skiftevis slik at styrets medlemmer utgår skiftevis. Gjenvalg er mulig.
  6. Styret kan oppnevne de utvalg det har behov for. Alle slike utvalg rapporterer direkte til styret.
  7. Møte- og talerett har de som er nevnt i friskoleloven § 5-1 annet ledd.
  8. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede.
  9. Styret bør tilstrebe enighet om sine beslutninger, men kan om nødvendig fatte vedtak ved at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
 5. Styrets ansvar og oppgaver
  1. Styret er skolens øverste organ. Styret skal påse at skolen drives i samsvar med stiftelsens formål og gjeldende lover og forskrifter. Styrets ansvar er nærmere beskrevet i stiftelsesloven § 30 og friskoleloven § 5-2.
  2. Styret skal ha en styreinstruks. Instruksen skal være offentlig tilgjengelig.
  3. Stiftelsen tegnes av to av styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
 6. Revisor
  Stiftelsens styre velger revisor for ett år av gangen.
 7. Vedtektsendringer
  Stiftelsens vedtekter kan endres når 2/3 av styremedlemmene er enige om dette, i to påfølgende styremøter. Etter første styremøte skal endringsforslaget sendes til kollegiet og FAU til høring, med en frist på tre uker til å avgi uttalelse. Stiftelsens formål kan ikke endres.
 8. Avvikling av Stiftelsen
  Avvikling av Stiftelsen kan bare skje dersom Stiftelsens formål ikke lenger kan realiseres. Beslutning om avvikling kan fattes når 2/3 av styremedlemmene er enige om dette i to påfølgende styremøter. Etter første styremøte skal avviklingsforslaget sendes til kollegiet og FAU til høring, med en frist på tre uker til å avgi uttalelse. Ved avvikling bestemmer Steinerskoleforbundet i Norge hvordan Stiftelsens verdier skal disponeres.