Hjem
Skolens styre

Skolens styre

Styret er det øverste juridiske organ ved skolen. (Se vedtekter)
Styrets lovpålagte oppgaver er beskrevet i Privatskoleloven § 5-2.
Stiftelsens styre består av 7 medlemmer:
4 kollegierepresentanter
3 foreldrerepresentanter

I tilegg har disse møte- og talerett:
daglig leder
1 fra elevrådet
1 kommunal representant

Styrets myndighet:
Ansette daglig leder
Ansvar for skolens økonomi og bygningsmasse
Ansvarlig for at det drives steinerpedagogikk på skolen

Vedtekter for skolens styre og stiftelse

Revisjon av 03.05.2005 (Opprinnelig vedtatt 21.01.1984)

1. Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden.

2. Formål
Stiftelsen er en selveiende og selvforvaltende allmennyttig stiftelse. Dens formål er å drive Rudolf Steinerskolen på Nesodden etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser og Steinerskolens idégrunnlag og læreplan innenfor Privatskoleloven av 2007, og å eie sko¬len med grunn og bygninger, samt eie og drive skolens fritidshjem (SFO), og eventuelt drive annen virksomhet ut fra steinerpedagogiske impulser.

3. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 10.000.

4. Stiftelsens styres sammensetning og konstitusjon
a. Stiftelsens styre har 7 medlemmer:
• 4 medlemmer valgt av skolens kollegium, minst 2 skal være medarbeidere ved skolen. Medlemmer i skolens daglig ledelse bør ikke være med i styret.
• 3 medlemmer valgt av arbeidsutvalget i skolens foreldreråd (FAU), minst ett skal ha barn ved skolen.
b. Det bør tilstrebes god fordeling mellom kjønnene.
c. Det velges ett varamedlem for representantene valgt av skolens kollegium, og ett varamedlem for representantene valgt av foreldrerådet.
d. Funksjonstiden er to år. Valg gjøres skiftevis slik at styrets medlemmer utgår skiftevis. Gjenvalg er mulig.
e. For ett år av gangen velger Stiftelsens styre selv leder. Skolens daglige leder er styrets sekretær. Stiftelsens styre kan oppnevne de utvalg det har behov for. Alle slike utvalg rapporterer direkte til Stiftelsens styre.

5. Styrets ansvar og oppgaver
a. Styrets oppgaver er regulert av Stiftelsesloven av 2001 og Privatskoleloven av 2007. Spesielt har styret etter Stiftelseslovens §30 og Privatskolelovens §5.2 ansvar for å ivareta Stiftelsens formål, og ansvar for budsjett og regnskap, anset¬telser, instrukser og reglement.
b. Stiftelsen tegnes av to av styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

6. Revisor
Stiftelsens styre velger revisor for ett år av gangen.

7. Arbeidsform
Stiftelsens styres møtes ved behov, men minst 3 ganger pr semester.
Stiftelsens styre bør tilstrebe enighet om sine beslutninger, men kan om nødvendig fatte vedtak ved 4/7 flertall etter avstemming. Innkalling med saksliste sendes ut senest 7 dager før et møte.

8. Vedtektsendringer
Stiftelsens vedtekter kan endres når 4/7 av styremedlemmene er enige om dette, i to påfølgende styremøter. Etter første styremøte skal endringsforslaget sendes til kollegiet og FAU til høring, med en frist på tre uker til å avgi uttalelse. Stiftelsens formål kan ikke endres.

9. Avvikling av Stiftelsen
Avvikling av Stiftelsen kan bare skje dersom Stiftelsens formål ikke lenger kan realiseres. Beslutning om avvikling kan fattes når 4/7 av styremedlemmene er enige om dette i to påfølgende styremøter. Etter første styremøte skal avviklingsforslaget sendes til kollegiet og FAU til høring, med en frist på tre uker til å avgi uttalelse. Ved avvikling bestemmer Steinerskoleforbundet i Norge hvordan Stiftelsens verdier skal disponeres.

Oppdatert skoleåret 2014–2015