Hjem
PTS

PTS

Pedagogisk Terapeutisk Seksjon (PTS)

Ved Steinerskolen på Nesodden har vi en gruppe spesielt utdannede lærere, som samarbeider med klasselærerne og foreldrene om elever som har pedagogiske eller sosiale behov utover det lærerne kan forventes å stille opp med.

Gruppens navn er «Pedagogisk terapeutisk seksjon» (PTS), og er et rådgivende, hjelpende organ, som har fast møtetid en gang per uke.

PTS ansvarsområde: Gruppen har ansvar og plikt til å sørge for at elever som har behov for særskilt tilrettelagt undervisning eller annen faglig eller sosial hjelp og støtte blir tilgodesett.

  • Observasjon og kartlegging av elever og klasser.
  • PTS lytter til læreres bekymringer og prøver å formidle
    hjelpetiltak ved tverrfaglige møter
  • I samarbeid med klasselærer settes det inn tiltak som passer eleven og
    klassen.

Henvendelser kan komme fra klasselærer, foreldre, sosiallærer, helsesøster eller skolelege.

PTS samarbeider med: PPT, kommunepsykolog, fysio- og ergoterapeut, barnevern, osv. for å kunne tilrettelegge best mulig for den enkelte elev og klasse. PTS har ukentlig kontakt med skolelegen og helsesøster.

PTS består av: spesialpedagog, sosiallærer, helseeurytmist og spesialutdannede støttelærere. Dessuten møter en representant for skolens ledelse.