Hjem
Om FAU
Referater og protokoller fra FAU
Protokoll fra årsmøte i Foreldreforeningen, 20. april 2017

Protokoll fra årsmøte i Foreldreforeningen, 20. april 2017

Protokoll fra årsmøte i Foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen Nesodden

20. april 2017

Møtet ble satt kl. 18.40.

Valg av møteleder

Henning Korsmo ble valgt av årsmøtet.

Valg av sekretærer

Følgende ble valgt av årsmøtet:

  • Mathias Bolt Lesniak
  • Per Terje Naalsund

Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Valg av tre personer til tellekorps

Følgende personer ble valgt av årsmøtet:

  • Mikkel Sandemose
  • Lars Wiggen
  • Sven Olden-Dammann

Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

Årsmelding

Paal Wergeland gjennomgikk årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

Regnskap

Tore Aslaksrud gjennomgikk regnskapet. Årsmøtet godkjente regnskapet.

Vedtektsendring

Caroline Åkesson gjennomgikk endringsforslagene til vedtektene.

Axel Bojer stilte to spørsmål:

  1. §9, 5. ledd: Bør «omforent» endres til  «blitt enig om»
  2. §9, siste ledd: Det står at stemmesedler med ikke foreslåtte navn ikke godkjennes. Bør ikke foreslåtte navn i stedet strykes?

Annette Maritvold gjennomgikk begrunnelsen teknisk.

Møteleder foreslo at «omforent» endres til «blitt enig om» (forslag 1) og at årsmøtet tar stillig til nye vedtekter med denne endringen.

Årsmøtet godkjente de nye vedtektene.

Valg av medlemmer til Foreldreforeningens styre

Øyvind Nergård presenterte kandidatene.

Lars Wiggen spurte om benkeforslag ville være mulig. Dette er ikke mulig jfr. vedtektene.

Det ble tilkjennegitt at det var ønskelig at valget skulle gjøres skriftlig.

Lilja Ingolfsdottir fremmet ønske om at hver representant får presentere seg. Annette Maritvold og Per Nordanger forklarte FAUs begrunnelse for at dette ikke er ønskelig, blant annet fordi ikke alle kandidater er tilstede.

Andreas Bjørndalen spurte om det ville være mulig for årsmøtet å stemme over at hver representant får presentere seg. Per Nordanger forklarte at dette uansett ikke vil være mulig fordi stemmene allerede er avgitt.

Godkjennes innstillingen?

JA: 43
NEI: 39
82 av 83 stemmer ble avgitt.

FAUs innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

Avgåtte styremedlemmer ble takket.

Møtet ble avsluttet kl 19.20.

 

Mathias Bolt Lesniak (sign.) og Per Terje Naalsund (sign.)