Hjem
Inntaksreglement

Inntaksreglement

Inntaktsreglement for Rudolf Steinerskolen Nesodden

§ 1 Foreldre må søke skoleplass for elevene skriftlig. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen eller via skolens hjemmesider. Skolen har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler, jfr. Friskolelovens § 3-1.

§ 2 Foreldre vil få informasjon om skolens pedagogikk og egenart i løpet av elevens førsteklasseår. Ved inntak etter førsteinntaket i 1. klasse, vil informasjon gis i form av samtaler med søkerne.

§ 3 Antallet elever som kan tas inn til skolens klasser, bestemmes av skolens ledelse i samråd med klasselærer. På bakgrunn av en klasses pedagogiske og/eller sosiale behov, kan lederrådet ved skolen vedta å iverksette inntaksstopp i en klasse for en kortere eller lengre angitt tidsperiode inntil ett år om gangen.

§ 4 Dersom ikke annet er vedtatt i lederrådet, er øvre grense for elevtall pr klasse 28 elever.

§ 5 Skolens lederråd avgjør rekkefølgen på inntaket på grunnlag av kriterier som i § 6 nedenfor.

§ 6 Ved oversøkning til en klasse, bestemmes inntaksrekkefølgen etter følgende prioritering:
a) Elever som har foreldre som arbeider ved skolen eller i en av Steinerbarnehagene på Nesodden
b) Elever som har søsken ved skolen
c) Elever som kommer fra annen Steinerskole
d) Søknadsdato (søkeransiennitet) til Rudolf Steinerskolen Nesodden
e) Elever som har gått i Steinerbarnehage

§ 7 Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse ved skolens inntaksvedtak. Klageinstans er Utdanningsdirektoratet.

Opprinnelig reglement vedtatt av skolens styre 07.12.2005

Vedtatt i skolens styre 24/10-2016

Ledige plasser gjeldende skoleår (2017/2018)

1. klasse: 3
2. klasse: 1
3. klasse: 0
4. klasse: 0
5. klasse: 1
6. klasse: 1
7. klasse: 4
8. klasse: 0
9. klasse: 2
10. klasse: 0