Hjem
Protokoll fra møte i FAU 19. oktober 2017, kl 19.15

Protokoll fra møte i FAU 19. oktober 2017, kl 19.15

Tilstede: Marius Kolbenstvedt (3), Natascha Siegert (2, vara), Ole Giæver (2), Lilja Ingolfsdottir (9), Safiye Dursun (4B, vara), Hanne Leonthin (1), Per Terje Naalsund (6), Anette Ostrø (4A), Knut Einar Skjær (8, vara), Andreas N. Bjørnerud (6, vara), Anna Werenskiold (4A, vara), Annette Ericson Maritvold (8), Øyvind Rostad (1A), Silvie Le Muzic (9, vara), Paul Martin Staff (10, vara), Per Nordanger (leder) og Mathias Bolt Lesniak (sekretær).

 

1. Orientering fra daglig leder om UDIRs tilsynsrapport og skolens arbeid med den.

(Rapporten ligger i sin helhet på nett: https://tilsynsrapporter.blob.core.windows.net/prodpdf/b968f582-b9ba-42d7-823f-d067a21f184e.pdf)

Daglig leder, Marte Lise Lødrup, orienterte.

Rapporten kom den 20. september. Den inneholder klare krav. Innen 20. november skal skolen ha levert en plan om hvordan avvikene skal lukkes. Selve prosessen kommer til å ta mange måneder. Det er mulig at vi først ved oppstart av neste skoleår vil ha alt ferdig implementert.

Representantene fikk mulighet til å stille sine spørsmål til Marte Lise. Gjennomgående temaer:

  • Vurderingskriterier og læringsutbytte
  • Elevrådets rolle

2. Mobilfri skole

Saksordfører: Per Terje Naalsund

Det ble meldt om svært positive tilbakemeldinger til mobilfri skole fra foreldremøtene i alle klasser som hadde tatt opp temaet.

Marte Lise Lødrup informerte at mobilbruk ikke i stor grad oppleves som et problem blant klasselærerne. Hun tenker det kan virke mot sin hensikt å innføre mobilfri skole fordi det vil øke fokus på mobil. Hun er skeptisk til at vi igangsetter et slik tiltak uten at vi vet at det er et reelt behov.

FAU diskuterte om nåværende regelverk er tilstrekkelig.

Vedtak: FAU legger punktet til side. Per Terje Naalsund følger opp med skolen.

6. Foreldremøte-opplegget om visjoner for skolen

Saksordfører: Silvie Le Muzic

FAU gjennomførte øvelsen slik at FAU-representanten kan gjennomføre øvelsen med respektive foreldre på førstkommende foreldremøte i hver klasse.

Lærerkollegiet har allerede gjennomført opplegget med stor entusiasme, i følge Marte Lise. Lærere vil også gjennomføre øvelsen med elevene på ungdomstrinnet.

Oppfølging: FAU-repr gjennomfører øvelsen på neste foreldremøte i hver klasse.

3. Sosiallærer på barnetrinnet.

Saksordfører: Ole Giæver

Det er flere foreldre som ønsker en egen sosiallærer for barnetrinnet. Dette har vært positivt på andre skoler. En mulighet for innføring av trivselsvakt ble diskutert. For småklassene spiller ofte klasselæreren rollen som sosiallærer. Marte Lise informerte at skolen ser nærmere på dette.

Oppfølging: Ole Giæver følger opp med skolen.

4. Gjerde bak paviljongen.

Saksordfører: Ole Giæver

Marte Lise informerte om at saken tilsynelatende har stoppet opp. Tilbakemeldingen fra førsteklassene var at et gjerde ikke var ønskelig eller nødvendig, men at det er fint å bruke et tau for å vise grensen.

Vedtak: FAU ønsker et tau. Det skal settes opp på en dugnad.

5. Nytt fra Foreldreforbundet

Saksordfører: Per Nordanger

a) Foreldreundersøkelse

UDIR har laget opplegg for en foreldreundersøkelse som vårt foreldreforbund anbefaler gjennomført: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/

Oppfølgning: Vi ser på dette og tar det opp senere.

b) Nytt om pedagogutdanningen i Steinerskolen

Kjersti informerte. Steinerhøyskolen ber FAU om tilbakemeldinger om hvilke forventninger foreldrene har til lærerne.

Vedtak: Knut Einar Skjær og Andreas Bjørnerud ser nærmere på saken til neste møte.

Oppfølging: Neste møte.

7. Eventuelt

a) Trafikksituasjonen

Annette Maritvold informerte om trafikksituasjonen i på parkeringsplassen. Hun har utarbeidet et klagebrev som ønskes sendt av FAU, skolen og den nye barnehangen.

b) Lenke til informasjon om nytt lovverk om skolemiljø

Natascha Siegert har funnet frem til en lenke til info fra UDIR om det nye lovverket om skolemiljø. Dette har allerede vært inne i en tidligere utgave av Fredagsbladet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

c) Retningslinjer for medisinering på SFO

Øyvind Rostad stilte et spørsmål om retningslinjer for medisinering av enkeltelever på SFO.

d) Foredrag om Steinerskoler i Kina og Steinerskolearkitektur

FAU har invitert arkitekt Espen Tharaldsen. Han har arbeidet mye med utviklingen av Steinerskoler i Kina, blant annet sammen med Frode Barkved. Han vil holde foredrag 14. desember, kl. 18.00 (etter Rudolf’s Diner).