Hjem
Protokoll fra FAU-møtet 21. september 2017, kl 19.15

Protokoll fra FAU-møtet 21. september 2017, kl 19.15

0. Formalia

Referatet fra forrige møte ble godkjent.

1. Styreleder Jørgen Lorentzen presenterer seg

Jørgen Lorentzen presenterte seg. Han arbeider punkt for punkt med forbedring av kultur og struktur. Det vil ta en del tid før alt kommer på plass. Kommunikasjon er et viktig her. Han ber FAU bidra i prosessen. Han forklarte  at FAU primært skal være i kommunikasjon med daglig leder, Marte Lise Lødrup. Foreldrene skal primært kontakte klasselærer og daglig leder hvis det er noe de vil ta opp, og ikke styret. Styret skal bare kontaktes direkte dersom denne prosessen ikke fører frem. Han oppfordret også alle til å snu måten man snakker om skolen på: Vi må snakke den frem og være stolte av den. Dette skaper det miljøet barna fortjener.

Den endelige tilsynsrapporten fra Udir kom 20. september 2017. En klar plan skal være klar fra styret og ledelsen innen 20. november. Mange ting er gjort, noen ting er i gang og andre ting er planlagt.

Jørgen ble med på de neste to punktene.

2. Den nye opplæringsloven

Og skjerpede krav til skolen om forebygging og oppfølging i fht psykososialt miljø. Marte Lise Lødrup, Torill Agnæss og Jørgen Lorentzen har vært på kurs, og FAU fikk en rapport fra dette.

Marte Lise informerte, med utfyllende informasjon fra Jørgen. Det skal bli lettere å melde ifra om mobbing, og det skal være klarere linjer. Det er for eksempel ikke lenger rom for å tolke om et barn blir mobbet. Melder et barn at det blir mobbet skal dette undersøkes uansett. Man skal ikke lenger ha enkeltvedtak ved mobbing, men i stedet lage en plan. Dette skal gjøres svært fort. Plikten til å reagere gjelder også ting som skjer på skoleveien. Skoleeier er ansvarlig for å påse at samtlige som er tilknyttet skolen skal ha kompetanse til å oppdage problemer.

3. Moen-rapporten og FAUs oppfølging

a) Presentasjon av rapporten

Kari-Ann Johnsen og Jørgen Smit fra Moen-utvalget ga en kortfattet presentasjon, og noen ideer til hvordan FAU kan bidra i arbeidet videre. Rapporten ble diskutert.

b) Presentasjon/diskusjon av opplegget for foreldremøtene

Saksordfører: Silvie le Muzic

Silvie presenterte forslaget til opplegget, som har som mål å introdusere en «vil skolen vel»-øvelse på førstkommende foreldremøte. Gruppen ønsker å engasjere alle og spør Marte Lise om lærerne og ungdomsskoleelevene også vil være med. Lærerne vil også se på om de yngre klassene også skal tas med i prosessen på en passende måte.

c) Videre oppfølging og tiltak

a) I timen etter neste Rudolf’s Diner (19. oktober 2017) vil man kunne stille spørsmål til Moen-utvalget om rapporten. I november vil temaet være grønn skole.

b) Høringsprosessen klargjøres, slik at styret vet når det kan forvente kommentarer fra oss.

4. Valg

Det ble ikke uttrykt ønske om hemmelig valg.

a) Leder

Vedtak: Per Nordanger ble valgt ved akklamasjon

b) Nestleder

Vedtak: Silvie le Muzic ble valgt ved akklamasjon

c) Sekretær

Vedtak: Mathias Bolt Lesniak ble valgt ved akklamasjon

d) Økonomiansvarlig

Vedtak: Trond Maritvold ble valgt ved akklamasjon

e) Julemarkedsansvarlig

Vedtak: Tore og Camilla Solland ble valgt ved akklamasjon

f) Valgkomité

Vedtak: Utsettes. Medlemmene skal tenke på mulige medlemmer.

Oppfølgning: Neste møte

5. Nytt Fra Foreldreforbundet

Saksordfører: Per Nordanger

Neste gang kommer Kjersti Kristengård og snakker om Steinerhøyskolen.

Vedtak: Utsettes

Oppfølging: Oktobermøtet

6. Eventuelt

Vi vil snakke om nettvett på neste møte.