Hjem
Protokoll: FAU-møte 31. august 2017, kl. 19.15

Protokoll: FAU-møte 31. august 2017, kl. 19.15

Tilstede: Marius Kolbenstvedt (3), Silvie Le Muzic (9, vara), Torunn K. Remme (5, vara), Christian Samuelsen (7), Anders Leinebø (4), Anette Ostrø (4A), Andreas Bjørndal (6), Lilja Ingolfsdottir (9), Ole Giæver (2), Anna Frøslev Werenskiold (4A), Natascha Siegert (2, vara), Caroline P. Åkesson (10), Annette Ericson Martivold (7), Terje Risberg (5), Safie Dursun (4B, vara), Per Terje Naalsund (6), Per Nordanger (leder), Mathias Bolt Lesniak (3, sekretær)

0. Formailia

a) Referatet fra junimøtet

Vedtak: Referatet ble godkjent.

b) Presentasjon av ny daglig leder

Marte Lise Lødrup presenterte seg.

c) Presentasjon av FAU-representantene

Representantene som var tilstede presenterte seg kort.

1. Saker fra skolens ledelse

Daglig leder på skolen, Marte Lise Lødrup, la frem sakene.

a) Tyveri på skolen av musikkinstrumenter har ført til behov for nye innkjøp

Skolen ved økonomileder har bedt om mulighet til å omdisponere noe av årets julemarkedsbevilgninger til dette + evt tileggsbevilgning.

Vedtak: FAU godkjenner at ledelsen omdisponerer midler til det aktuelle formålet. For evt. tilleggsbevilgninger fremmes det egen søknad om dette.

b) Evt. orienteringssaker

Det var ingen orienteringssaker.

2. Orientering om status for trafikkvaktarbeidet

Saksordfører: Per Terje Naalsund

Det har vært greit oppmøte blant trafikkvaktene. Bare få har meldt at de ikke ønsker å delta som trafikkvakter. Planen er at vaktlistene skal publiseres på nett i god tid i forveien.

Trafikksituasjonen er forverret, ettersom 70 barn skal flytte inn i den nye barnehagen vest for skolen.

Vedtak: FAU oppfordrer til at så få foreldre som mulig leverer barn med bil og at foreldrene vurderer andre steder å slippe av barna.

3. Gjennomgang av saker fra i fjor som skal følges opp videre

a) Skolemiddag (Rudolf’s Diner)

Saksordfører: Mathias Bolt Lesniak

Den første middagen ble gjennomført før FAU-møtet. Den var en stor suksess med anslagsvis ca. 60 deltakere. En kjernegruppe nedsettes. Denne vil ha ansvar for arbeidsfordeling, meny og oppgaven med å finne flere hjelpere. Alle som er interessert i å bidra med stort eller smått kan melde seg til faumailen@gmail.com.

Vedtak: Mathias Bolt Lesniak og Anna Wereskiold ble valgt til en kjernegruppe for prosjektet for FAU.

b) Grønn skole

Saksordfører: Anna Werenskiold

Videre møter vil gjennomføres denne høsten.

c) Mobilfri skole

Et møte har blitt gjennomført med Ida Talos (fhv. daglig leder), og de kom frem til et konkret forslag til endring i ordensreglene. Forslaget er at mobiltelefoner skal leveres til læreren ved begynnelsen av dagen og at de vil låses inn i et skap. Vi må få støtte til dette i hver klasse, i elevrådet, hos lærere og ledelse på skolen. Planen er å begynne til våren.

Vedtak: Hver FAU-representant skal ta dette opp i klassen og lodde stemningen. Terje sender ut talking points.

Oppfølgning: November-møtet.

d) Instrukser for de ulike FAU-vervene,

Saksordfører: Annette Maritvold

Vedtak: Utsatt.

Oppfølgning: Neste møte.

e) Nettforum, Fredagsblad og lærerpresentasjoner

Saksordfører: Mathias Bolt Lesniak

  • Mathias har tatt over ansvaret for Fredagsbladet og skolens nettside.
  • Gruppen (ledet av Steen Steensen) som ser på hvordan foreldrene kan bidra til skape et bedre forum for kommunikasjon på skolen vil levere sin rapport til neste møte i FAU. Det er ikke snakk om et klassisk nettforum, men noe nærmere en lokalavis.
  • Presentasjoner med bilder av lærerne er underveis og vil publiseres på skolens nettside denne høsten.

f) Kompetanseregisteret

Saksordfører: Mathias Bolt Lesniak

Arbeidet med å samle inn informasjon vil begynne denne høsten.

g) Foreldreforbundets arbeid

Saksordfører: Per Nordanger

Foreldreforbundet har sendt ut informasjon om presiseringer i opplærings- og friskolelovene. Dette gjelder spesielt tydeliggjøring av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Vedtak: Vi går gjennom sakene og sørger for at de har en saksordfører som passer på at de blir fulgt opp videre.

4. Moen-utvalgets rapport

Saksordfører: Per Nordanger

Hvordan vi skal jobbe videre med saken for å kunne levere styret et bra høringssvar?

Per Nordanger, Mathias Bolt Lesniak og Lilja Ingolfsdottir har gjennomført et idémøte og la frem noen forslag til opplegg på  foreldremøter fremover. Tanken er å gjennomføre en fasiliteringsprosess (kafé-metode) på foreldremøtene. Målet er å synliggjøre felles positive verdier og ønsker for skolens fremtid. Dette kan til slutt skape en verdiplattform og engasjere alle foreldrene i skolens fremtid. Ønsket er å også involvere lærere, ledelse og elevråd i en felles prosess.

Vedtak: Til nye saksordførere ble valgt: Silvie Le Muzic, Marius Kolbenstvedt og Lilja Ingolfsdottir. Disse vil videreføre prosessen.

5. Brev fra foreldre

Saksordfører: Marius Kolbenstvedt

FAU hatt mottatt kopi av brev til styret fra foreldre til en elev som sluttet etter angivelig anmodning fra skolens ledelse om dette i våres. Brevet er besvart sammen med styreleder, og oversendes daglig leder.

Vedtak: FAU tar brevet til orientering og ber skolens styre og ledelse legge erfaringene til grunn i det videre arbeidet med skolens organisasjonsutvikling.

6. Valg av representant til 6-åringsutvaget.

Det er mottatt en henvendelse fra Synnøve Ugelvik, mor i Aurora barnehage, som kan tenke seg å jobbe med dette. Hun har bl.a. juridisk bakgrunn.

Vedtak: Synnøve Ugelvik ble valgt som FAUs representant til utvalget. FAU ønsker utvalget lykke til.

7. Valg til vervene i FAU

Ifølge de nye vedtektene er alle vervene i FAU på valg ved hvert nye skoleår. Ikke hele FAU er på plass ennå, og vi må forberede valgene litt.

Vedtak: Vi diskuterer mulige gjenvalg og behov for nye kandidater, og utsetter selve valget til møtet i september.

Oppfølgning: September

8. Eventuelt

a) Henvendelse fra Julemarkedskomiteen

Vedtak: Haslerud familiebarnehage anses som deltaker på julemarkedet og barnehagens julemarkedsrepresentant bør inviteres til møtene i Julemarkedskomiteen.